Regulamin

I. Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie MH24.PL, dotyczy wszystkich użytkowników.

II. DefinicjeMateriały – wszelkiego typu filmy, gify, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie MH24.PL
Serwis – strona o adresie MH24.PL, będąca miejscem zamieszczania w/w materiałów
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu MH24.PL

III. Postanowienia ogólne
∙ MH24.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
– korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem;
– przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela;
– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
– jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
∙ Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
∙ Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy
∙ Zamieszczanie materiałów w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest również przeglądanie materiałów zgromadzonych w serwisie.
∙ Zabrania się:
– umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich;
– umieszczania w serwisie MH24.PL materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób.
∙ Użytkownik zamieszczając filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
∙ Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów.
∙ Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu MH24.PL, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common.
∙ Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.

IV. Postanowienia końcowe
∙ Użytkownik może kierować do właściciela wszelkiego pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów, dotyczące serwisu, za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na MH24.PL/kontakt/
∙ Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

∙ Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu pod adresem MH24.PL/regulamin/
∙ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. – Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego